Vruchtbaarheidskengetallen

Kengetallen voor de vruchtbaarheid

De nieuwste getallen voor de vruchtbaarheid zijn de zgn. Amerikaanse vruchtbaarheidsgetallen zoals Inseminationrate, pregnancyrate en Conceptionrate. Deze getallen zijn veel actueler als de bekende Tussenkalftijd (TKT) die altijd een jaar terug kijkt en de eerste kalfs dieren niet meeteld. Nu wordt het jaar in delen van 3 weken opgedeeld en daarin wordt de Inseminationrate berekend aan de hand van hoeveel dieren er in die periode geinsemineerd zouden kunnen worden en hoeveel er daadwerkelijk geinsemineerd zijn. Uitgaande van een vrijwillige wachtperiode na het kalven van 40 – 60 dagen. Om vergelijkbare cijfers te maken gaan wij altijd uit van 50 dagen, en als het goed is worden dan tussen de 57 en 70% van de mogelijkheden benut. Als we dan over de gelijke periode na drachtkontrole weten hoeveel koeien er daadwerkelijk drachtig zijn geworden van die inseminaties hebben we de Pregnacyrate.

Voorbeeld:Een bedrijf met 200 koeien heeft in een periode van 3 weken 60 dieren die 50 dagen of langer na het kalven zijn en niet drachtig zijn bevonden en daarvan zijn er in die 3 weken 36 geinsemineerd is de inseminationrate 60 en als daarvan later 18 drachtig zijn is de Pregnancyrate 30 en daaruit wordt de Conceptionrate van 50 berekend, en zo heb je 17 of 18 periodes in een jaar. De getallen worden lopend elke 3 weken aangepast zodat je altijd direct kunt zien hoe of het met de vruchtbaarheid van de veestapel gaat en waar je zonodig en mogelijk kunt ingrijpen.

Conceptionrate = 18/36 50%
Pregnancyrate = 18/60 30%
Inseminationrate 36/60 60%
Zoals iedereen weet varieert de vruchtbaarheid nogal eens door invloeden waar we geen of weinig aan kunnen doen denk aan warme periodes in de zomer, ook wisselingen in het rantsoen heeft een negatieve invloed op het drachtig worden van uw dieren. Op de verschillende bedrijven waar wij nu insemineren behalen we een gemiddelde van ruim 62% Inseminationrate met een Pregnancyrate van 23% wat een Conceptionrate van ruim 37% geeft. Op de bedrijven is de voorspelde TKT momenteel 382 dagen met een gemiddelde bedrijfsgrote van 275 melkkoeien. Dit ter vergelijking met de cijfers die u meer bekend in de oren klinken.

Waarom vroeg insemineren?

Vele veehouders beginnen met insemineren na ca.75 dagen na kalven en enkelen nog later. Onze opvatting is echter probeer voor dag 55 in ieder geval de eerste inseminatie te hebben omdat je dan insemineert op eitjes gevormd in de droogstand van de koe, en tot die tijd is er nog weinig sprake van negatieve energiebalans waar de meeste koeien in komen in meer of mindere mate vanaf dag 55- 60 tot ca. dag 90.

Wij hebben nu op een paar bedrijven ondervonden dat de drachtresultaten aanzienlijk naar boven gaan wat wel als vereiste meebrengt dat de koeien na kalven zo spoedig mogelijk schoon zijn dus een uitermate goede transitie is van groot belang.

Door de gemiddelde aantal dagen in lactatie over het jaar heen met ca. 30 dagen te verkorten is een enorme winst te behalen. Volgens de gemiddelde lactatiedagen te verkorte geeft elke 10 dagen korter 1 kg melk per koe meer.

Rekenvoorbeeld:
30dgn = 3 liter per koe
Veestapel van 150 koeien
150 x 3 x 365= 164250 kgm meer op uw bedrijf dat keer uw melkprijs van € 0,40 is een meeropbrengst van € 65.700,- op jaarbasis, dit terwijl er weinig tot geen extra kosten worden gemaakt.